قابل توجه دانشجویان محترم رشته فناوری اطلاعات جهت برقراری ارتباط با اساتید محترم این گروه می توانید ازآدرسهای الکترونیکی زیراستفاده کنید.

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

علی

آذرپیوند

Azarpeyvand@gmail.com

سیاوش

احمدی باروق

Siavash_ab@yahoo.com

مجتبی

اعجمی

Aajami_732@yahoo.com

مهدی

افضلی

Afzali@hacettepe.edu.tr

علی

امیری

A_amiri@iust.ir

مهدی

افضلی

Mehdi.afzali.2@gmail.com

سعید

باستانی

Saeed.bastami@gmail.com

حسین

برومند

Hosseinboroumand@gmail.com

سیدعادل

حساس ایرانی

adel.hassas@gmail.com

Adel_hassas1@yahoo.com

محمود

حسنلو

Hasanlou@gmail.com

علی اصغر

خواصی

khavasi-university@yahoo.com

علی

شکوهی

A_shokoohi2002@yahoo.com

امیرحسین

شکوهی

A.h.shokuhi@gmail.com

فرزاد

صباحی

Flawop@yahoo.com

رئوف

طاهری

Raouftaheri@gmail.com

ابراهیم

فضلی

Efazli@gmail.com

فرهاد

قره باغی

Fg_1075@yahoo.com

رویا

کاوندی

Royakavandi@yahoo.com

فرزانه

کبودوند

Fakabudvand@yahoo.com

الهام

گیلک

Elham.gilak@gmail.com

محمود

محمدی

Mahmood_mohammady@yahoo.com

محسن

محمدی

M9365130090@yahoo.com

عباس

نصیری

Abbas.nasiri@gmail.com

فاطمه

نورآذر

Fano2218@yahoo.com

فرزانه

سخا

fsakha1358@gmail.com

مهدی

اسدی

masadi7@ymail.com

مهدی

افشار

afshar1979@yahoo.com

مجید

براتلو

m.baratlo@gmail.com

 

دریافت
عنوان: ایمیل اساتید
توضیحات: PDF