حل المسائل کامل و بدون دستکاری شده مبانی فیزیک تمامی جلدهاویرایش ششم (2001)

مشخصات :

زبان کتاب به صورت انگلیسی روان ؛ شامل 1074 صفحه ؛ حاوی 45 فصل میباشد.