فرم ها

فرم اعلام نمره سمینار کارشناسی ارشد

فرم اعلام نمره کارآموزی دانشجو

فرم انتخاب استادراهنما کارشناسی ارشدبرق

فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تداخل رشته کامپیوتر

فرم تداخل رشته برق

فرم تسویه حساب

فرم تسویه حساب دانشجویان میهمان

فرم تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

فرم تعیین پروژه نهایی

فرم شرکت درجلسه دفاع کارشناسی ارشد

فرم مجوز دفاع کارشناسی ارشد

فرم معرفی به استاد

فرم معرفی نامه کارآموزی

سرفصل ها

سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

سرفصل دروس مهندسی فناوری اطلاعات

سرفصل دروس مهندسی کامپیوتر

سرفصل دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

سرفصل کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات

سرفصل کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار

سرفصل کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات ومدیریت

سرفصل کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش مخابرات امن

سرفصل کارشناسی ناپیوسته ارتباطات و فناوری اطلاعات