استانداردهای متعددی در زمینه مدیریت پروژه از طرف موسسات و سازمانهای مختلفی ارائه شده است که یکی از عمومی ترین ومهمترین این استانداردها، استاندارد PMBOK پیکره دانش مدیریت پروژه می باشد.

راهنمای کامل مدیریت پروژه

فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه // فصل دوم: مفهوم مدیریت پروژه

فصل سوم: فرایندهای مدیریت پروژه // فصل چهارم: مدیریت یکپارچگی پروژه

فصل پنجم: مدیریت محدوده ی پروژه // فصل ششم: مدیریت زمان پروژه

فصل هفتم: مدیریت هزینه پروژه // فصل هشتم: مدیریت کیفیت پروژه

فصل نهم: مدیریت منابع انسانی //فصل دهم: مدیریت ارتباطات پروژه

فصل یازدهم: مدیریت ریسک پروژه // فصل دوازدهم: مدیریت تدارکات پروژه