کتاب آمار واحتمالات مهندسی از آقای مهندس نادرنعمت الهی

 

- کتاب از فصل 2 تا 9 آماده شده است 

- جواب تمارین فقط فصل های 2-3-4-5-7 قابل دانلود است .

- ضمنا کسانی که مایل به حمایت از نویسنده کتاب هستند کتاب را تهیه کنند.

- این کتاب مرجع درسی گفته های آقایان رضا محمدی علی شهنواز و مرتضی بیات می باشد.